10.08.2017 Munnikurkkion alueen maaperä kunnostettava

Rajavartiolaitoksen ja Metsähallituksen teettämän selvityksen mukaan Käsivarressa sijaitsevan, puretun Munnikurkkion rajavartioaseman maaperästä on havaittu paikoin öljyjäämiä. Pitoisuudet edellyttävät alueen kunnostamista. Pilaantunut maa toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi.
Munnikurkkion vuonna 1991 käytöstä poistunut rajavartioasema siirtyi rajavartiolaitokselta Metsähallituksen Luontopalveluille vuonna 1999. Munnikurkkion rakennuksia purettiin vuonna 2014 ympäristöministeriön vahvistaman Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.
Rajavartioasemalla on aikoinaan käytetty öljyä lämmitykseen ja sähkön tuotantoon. Tutkimuksen mukaan osassa alueen maaperää sekä betonirakenteita on sellaisia öljyhiilivetyjen ja vähemmässä määrin raskasmetallien pitoisuuksia, joiden takia ne luokitellaan pilaantuneeksi. Lisäksi alueella on vanhoja jätteiden sijoitusalueita.
Lainsäädännön mukaan alueen maaperä on kunnostettava. Kunnostuksen tavoite on poistaa ne maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää ohjearvotason. Alueelta poistetaan myös kaikki betonirakenteet ja jätteet lukuun ottamatta maarakentamisessa mahdollisesti hyödynnettävää, siihen soveltuvaa puhdasta betonia.
Kunnostusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa, jossa jätteet sekä pilaantuneet maat ja betonit poistetaan ja toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäviksi loppusijoituspaikkoihin. Kunnostustyön jälkeen alue maisemoidaan vastaamaan ympäröivän maan pinnan muotoilua Kunnostustyöt on tarkoitus tehdä tulevan syksyn ja alkutalven aikana.
Alueella on ennen kunnostussuunnitelman laatimista tehty Natura-arviointi ja arkeologinen tarkastus.
Munnikurkkion rajavartioasema sijaitsee Käsivarren erämaa-alueella Enontekiöllä Norjan vastaisella rajalla, Lätäsenojoen rannalla. Lähimmältä tieltä on Munnikurkkioon matkaa 40 kilometriä.